خانه / آخرین مطالب / رمان / برای من بمان

برای من بمان

رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت آخر

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید الیاس هنوز تو شوک بودم هم ازدواج آلا هم برگشتن حافظه پاییز با این که ازم دلخور بود باز اومد بغلم همین کارش بهم دلگرمی داد آلا:چطور تونستی این کارو کنی داداش؟ الیاس:دوسش …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت شانزدهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید کارش تموم شد پتورو رو جسم بیهوشش انداخت لباساشو پوشید اومد سمتم جلوم زانو زد سهیل:این کار واسه انتقام بود فکر نکن عاشقتم از اولشم نبودم فقط خوشم میومد ازت به خاطر کاری …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت پانزدهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید حرف های الیاس که میگفت هوای خواهرشو داشته باشم بدون تعلل خودمو انداختم جلوشون و لحضه بعد سوزش عمیقی تو قفسه سینم پیچید به حدی که کل جونمو سوزوند  صدای فریاد الیاسو شنیدم …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت چهاردهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید صدای داد های بلندش اومد بوسه ای رو پیشونیش زدم عقب گرد کردم  روی مبل نشستم و خیره شدم به مردی که سهمم نبود به مردی که نتونستم بهش برسم جدا شدن از …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت سیزدهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید شال خودمو سر کردم و اومدم بیرون پله هارو اومدم پایین رو مبل لم داده بود و تلوزیون میدید یواشکی اومدم برم اشپزخونه که صداش اومد احمد:وایسا خریدارو بکنن خالیه الکی نرو پاییز:چشم …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت دوازدهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید چند ثانیه محو خنده زیباش شدم به خودم اومدم جدیتم حفظ کردم و اخم هام کشیدم تو هم الیاس:مگه اینجا مهدکودکه بچه بازی میکنید هعع بلندی گفتن برگشتن سمتم -ار..باب ب..ببخ..شید الیاس:برگردید سر …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت یازدهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید الیاس:ببند دهنتووو مراعات حالتو میکنم دور برتت ندارهه من بخوام همین الان سر اون عشقتو میندازم جلوت  سرشو اورد سمتم الیاس:دفعه بعدی خواستی سرم من داد بکشی بگو قبلش نامزد عزیزتو بیارم فهمیدی؟ …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت دهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید اومد سمتم و محکم خوابوند تو گوشم از شدت سیلیش صورتم یه وری شد هنوز ضربشو هضم نکرده بودم که صدای بلندش اومد مهلقا:نگهبانااااااااا کمتر از ۱ دقیقه خونه پر شد از محافظا …

ادامه نوشته »
رمان برای من بمان

رمان برای من بمان پارت نهم

رمان برای من بمان جهت مشاهده لینک قسمت اول تا اخر به ترتیب از اینجا کلیک کنید با رضایت به کیکی که درست کرده بودم نگاه کردم اخرین توت فرنگیم گذاشتم روش و کارم باهاش تمام شدکیکو گذاشتم داخل یخچال که خودشو بگیره قهوه و چایی هم که گذاشته بودم …

ادامه نوشته »