خانه / آخرین مطالب / رمان / تسلیم سرنوشتم

تسلیم سرنوشتم

دانلود رمان تسلیم سرنوشتم

رمان تسلیم سرنوشتم پارت آخر

رمان تسلیم سرنوشتم جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید روتخت دراز کشیده بودم خوابم نمیبرد موھام و یھ وری روشونھ ھام ریختم و رفتم سراغ گوشیم داشتم با نیاوش اس بازی می کردم کھ در باصدای بدی باز شد و کیھان اومد تو از چشاش خون …

ادامه نوشته »
دانلود رمان تسلیم سرنوشتم

رمان تسلیم سرنوشتم پارت سوم

رمان تسلیم سرنوشتم جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید بعد از تموم شدن ساندویچامون راه افتادیم تازه یزد بودیم یھ ٦ ساعتی راه داشتیم دوباره گرفتم بخوابم ولی این بار ھنزفریمو گذاشتم تو گوشم و اھنگ طپش سامان جلیلی رو پلی کردم دلم گرفتھ بود و …

ادامه نوشته »
دانلود رمان تسلیم سرنوشتم

رمان تسلیم سرنوشتم پارت دوم

رمان تسلیم سرنوشتم جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید بعد از کارای معمول روصندلی ھای روبھ رویی ما نشستن و سردار شروع کردن بھ گفتن از ماموریت : خب ببینید سروان مھرارا و سرگرد رادمنش باھم بھ عنوان یک زوج تازه ازدواج کرده وارد باند قاچاق …

ادامه نوشته »
دانلود رمان تسلیم سرنوشتم

رمان تسلیم سرنوشتم پارت اول

رمان تسلیم سرنوشتم جهت مشاهده پارت ها به ترتیب از اینجا کلیک کنید چادرم و روسرم مرتب می کنم و بازدن چندتقھ کوتاه بھ در وارد میشم نگاھی بھ سردار می کنم کھ با صورت پراز صلابتش بھم خیره شده و منتظر بدون من برای چی بھ اینجا اومدم . …

ادامه نوشته »