خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان دوراهی عشق

رمان دوراهی عشق

دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 8

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید پوزخندي زدم و گفتم :چيه عزيزم ناراحت شدي….چطور جنابعالي با سميرا جونتون تو بغل همديگر كر كر ميكرديد هيچي نبود  :ما روي هم نظر نداريم :اره واسه همين ازت يه بچه سقط كرده …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 7

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید گوشي رو قطع كردم و رفتم تا حاضر بشم يه حسي تو دلم ميگفت:رها تو ديگه شوهر داري خوب نيست با يك مرد ديگه بري بيرون ولي حسمو سركوب كردم و گفتم:وا پسرخالمه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 6

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید به چشمام خيره شد و گفت:اه زرنگي ابروي منو بردي منو سنگ رو يخ كردي حالا ميگي ببخشم ؟كورخوندي با التماس به چشماش خيره شدم و گفتم :خب ميگي چكار كنم؟جبران شه ؟ …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 5

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید :من به بهزاد گفتم كه به دوستت زنگ بزنه كه وايسه جات بلاخره ريستون دوست جون جونيه داداشته  :خيلي خوب برو بيرون لباسمو عوص كنم بيام شونه هاشو بالا انداخت و گفت تا …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 4

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید حالم از صداش بهم ميخورد له تندي گفتم:من نميام هر گوري كه ميخواييد تشريف ببريد اونم با كي تويه رواني هرزه با اون دوست عوضيت با اون سياوش دلقك رو كلمه هرزه حساس …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 3

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید سبد سنگين رو از شونم روي زمين گذاشتم اگر ميگفتم نه قطعا سميرا قضيه رو رو ميكردد براي همين با خونسردي  گفتم –چرا داشتم ميومدم ديدمشون پشت كلبه با هم حرف ميزدند دلم …

ادامه نوشته »
دانلود رمان دوراهی عشق

رمان دو راهی عشق پارت 2

رمان دو راهی عشق جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید توي ويلاي مادرجون همه جمع بودن مهين مسعود منوچهر سياوش و از همه نفرت انگيز تر شاهين و سميرا ثانيه چندين هزار بار خدا رو شكر ميكردم كه ساناز همراه ماست وگرنه بايد …

ادامه نوشته »