خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان ساتی

رمان ساتی

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 11

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید گندم” نیمه های شب با صدای گریه فواد به سختی چشمام رو باز میکنم توی جام نیم خیز میشم دلم به شدت تیر می کشه؛ بدنم …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 10

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید *** گندم” با صدای زوزه هایی که توی گوشم می پیچه ، چشم باز می کنم و گیج به اطرافم نگاه می کنم چرا هوا اون …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 9

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید فرهان” لبام رو روی گونه هاش کشیدم و بوسه ای به چونه خوش فرمش زدم. در جوابم بوسه م لباش رو روی لبام گذاشت از شوک …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 8

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید فرهان” سه روز از مرخص شدن گندم میگذره و الان درست یک هفته س که باهام صحبت نمی کنه ؛ منم تمایلی به هم صحبتی باهاش …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 7

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید فرهان” با صدای محمد حسین که من رو مخاطبش قرار داده بود سریع از جا پریدم. نمیدونم چجوری وسایل رو کنار خونه گذاشتم خودم رو به …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 6

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید فرهان” دختره پر رو اصلا حرف گوش نمی کرد اون قدر بوسیدمش که خودم خسته شدم و ازش جدا شدم صورت و گردنش قرمز شده بود …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 5

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید فرهان” وارد اتاق که شدیم بعد از تعویض لباس دست گندم رو گرفتم به طرف تخت بردم ، کنار هم دراز کشیدیم صورتم رو به طرفش …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 4

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید دستم رو شل کردم نوازش وار روی ناحیه دردناک شکمم رو مالید. _لبت و چرا این جوری کردی؟ دستمالی از عسلی گوشه تخت برداشت خون کنار …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 3

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید با صدای در اتاق چشم از گندم گرفتم ، نگام رو دوختم به سارا که با لبخند خبیث نگام می کرد. _چی شده؟ ابروش رو شیطون …

ادامه نوشته »
رمان ساتی نوشته مریم پیروند

رمان ساتی نوشته مریم پیروند پارت 2

رمان ساتی  شصت تیپ مرجع دانلود رمان آنلاین جهت مشاهده پارت های منتشر شدا از رمان ساتی نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید گندم” با استرس گوشه ناخونم رو میجویدم ، امروز قرار بود با مردی که دو تا دختر داشت؛ ازدواج کنم. دختر ارشدش ۲ سال از من …

ادامه نوشته »