خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان شب سیاه

رمان شب سیاه

رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت آخر

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید با تعجب رو تخت نشستم و دستامو با استرس بهم فشار دادم -مانا خوبی؟؟ چیزی شده ؟ هرچی فکر میکردم نمی تونستم جواب پدرام بدم انقدر برام سوال پیش امده بود که نمی دونستم باید از …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 42

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید چند ساعتی بود که خودمو حبس کرده بودم توی اتاق نمیزاشتم کسی بیاد داخل ولی صدای همهمه هاشون می امد که مدام گفتن چش شده و چرا درو باز نمیکنه آخرم سارا گفت شاید هوای خانوادشو …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 41

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید یه تای ابرومو بالا انداختم و چند دقیقه حرفی که زدوتوی سرم بالا پایین کردم الان این چی گفت ؟؟ این پدرام نامرد وحشی خودمون بود !؟ لبخند دلنشینی زد و اروم گفت : -چیه؟ چرا …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 40

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید پدرام با دیدن وضعیت مانا که عین خل و چی ها از خودش عکس مینداخت خنده ای کردم و از ماشین پیاده شدم اگه به این بود تا صبح هم نمیرسیدیم در ماشین باز کردم …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 39

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید پدرام خونسرد زل زده بودم به تلویزیون خاموش .. دلم نمی خواست سمت دیگه ای از این خونه نحس نگاه کنم سنگینی نگاه النا بدجوری روی مخم بود و هنوز هم نفهمیده بودم چرا این …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 38

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید نمیدونم دقیقا تو چه فکری بود .. چون همچین که پرید انگار جن دیده -اوووه چه خبرته ؟ مگه جن دیدی؟؟؟ -اه این چه طرز امدنه؟ -پس می خوای چطوری بیام ؟ پوفی کشید و …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت 37

رمان شب سیاه جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید با امدن اسم خلاف بدنم مور مور شد طرف میزشون برگشتم مشغول احوال پرسی با همون عرب های گنده بود .. سارا صورتمو سمت خودش برگردوند و با هول گفت -انقدر ضایع نگاه نکن دختر …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت36

رمان شب سیاه  جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید هوا بدجوری گرم شده بود و جز یکم بادی که از پنجره می امد دیگه هوایی برای رد و بدل نبود .. همه شیشه هارو پایین دادم و اروم نفس عمیقی کشیدم .. …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت35

رمان شب سیاه  جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید پدرام نگاهی بهم انداخت و همین طور که کتش در می اورد اروم گفت -مانا اینجا چیکار میکنی؟ عین خر مونده بودم توی گل.. واقعا هم راست میگفت .. من اینجا مثلا چه …

ادامه نوشته »
رمان شب سیاه

رمان شب سیاه پارت34

رمان شب سیاه  جهت مشاهده به ترتیب پارت های منتشر شده رمان شب سیاه اینجا کلیک کنید همین طور که با بدبختی لباس خوابمو کج و کوله تنم کرده بودم اروم اروم خودمو به در رسوندم و خواستم بازش کنم که یهو با دیدن دست خشک شده ی سارا و …

ادامه نوشته »