خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان شکلات تلخ

رمان شکلات تلخ

رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ31

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید – بارون بهم می‌ده یه حس بد تو رو می‌آره یاد من می‌آره یادم عاشقم یادم می‌آره لحظه های تلخ می‌زنه بارون روی چتر انگار هنوز کنارتم بارون بارون بارون دستم …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ30

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید حس بدی داشتم. نمی خواستم حرف بزنم. اصلا همین که فهمیدم حالش خوب است دیگر کافی بود. باید می رفتم. می رفتم توی اتاقم و در را هم می بستم. من …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ29

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید نگاهش را با تعلل از من گرفت و به صفحه تلویزیون خیره شد. با نهایت عشق و علاقه ای که نسبت به او داشتم موهایش را آرام آرام با حوله خشک …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ28

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید چشم هایش تا آخرین درجه گرد شد و متعجب گفت: – چی؟!!! خنده ام گرفت. تعجبش برایم عجیب نبود. خندیدم و گفتم: – چیه خب؟ شنیدم به خانومای بالای سی سال …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ27

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید همان طور با خنده گفتم: – الکلم کجا بوده؟ من خوبم به خدا … دادش بلند شد: – صاف بشین ببینم! کجات خوبه؟ چی کار کردی با خودت؟ می گم چی …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ26

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید لبخند از روی صورتم پر زد. قلبم داشت دیوانه وار می کوبید. او این ها را به من می گفت؟ لبم لرزید. حتی نمی توانستم پلک بزنم. با شست دستش گونه …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ25

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید با دیدن کیک نیشم باز شد. هر بار که می دیدمش برایش ذوق می کرد. یکی از فالورهایم این کیک های زیبا و منحصر به فرد را درست می کرد. کاملا …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ24

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید از کجا فهمیده بود من خوابم؟ حتما نگرانم بوده که این پیام را داده. می خواهد حالم را بپرسد. شماره اش را گرفتم و خم شدم از داخل ظرف میوه ای …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ23

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید صدای داد: – فریال! فریال عزیزم؟ آمد کنارم. تار می دیدمش. دستم می سوخت. قلبم همچنان بومب بومب می کوبید. داشتم می مردم؟ چه بلایی بر سرم آمده بود؟ مثل پر …

ادامه نوشته »
رمان شکلات تلخ

شکالات تلخ فصل 22

رمان کامل شکلات تلخ جهت مشاهده به ترتیب رمان شکلات تلخ نوشته هما پور اصفهانی از اینجا کلیک کنید I have been in love and been alone عاشق بودم و تنها I have traveled over many miles to find a home مایلها سفر کردم تا سرپناهی پیدا کنم There’s that …

ادامه نوشته »