خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان غزال

رمان غزال

رمان غزال

رمان غزال قسمت بیست و سوم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید کردم چرا که طلا بچه بود و این هدیه مناسبش نبود. سپهر با دقت النگو را به دست طلا کرد.طلا هم چند بار صورتش را بوسید و تشکر …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت بیست ودوم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید -چرا پشت سر زنت این جوري حرف می زنی،هر چی باشه اون مادر پسرته   . سپهر-مادر پسرم؟!خواهش می کنم این کلمه مقدس رو در مورد اون بکار نبر،چون …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت بیست و یکم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید -غزال معذرت می خوام که ناراحتت کردم. ما از این چیزا خبر نداشتیم، حتی سپهر هم نمی دونه. چون تابحال حرفی دراین مورد نزده   . -نه این دروغه، …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت بیستم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید -دیگه وقتتو نمی گیرم، چون الان سرت حسابی گرمه و وقت نداري. با من کاري نداري، خداحافظ   . -نه قربونت، مواظب خودت باش، خداحافظ   . موقعی که با …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت نوزدهم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید طلا- مامی من که عروسک نیستم بهم میگی عروسک   . -تو از عروسک هم قشنگتري! تو عروسک قشنگ منی   . و در این لحظات در اسمان سیر می …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت هجدهم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید طلا بغل سهند بود که بوسیدمش و گفتم: عزیزم دیگه گریه نکن چون منم دیگه گریه نمی کنم   . با دستهاي کوچکش اشکهایم را پاك کرد و براي …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت هفدهم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید یکدفعه دیدم شراره و سپهر بلند بلند می گویند» دیوونه، دیوونه« و می خندند. می آمدند جلوي چشمانم و داد می زدند . چشمهایم را بستم و گوشهایم …

ادامه نوشته »
رمان غزال

رمان غزال قسمت شانزدهم

رمان غزال اثر طیبه امیر جهادی جهت مشاهده به تریب و آسان پارت اول تا آخر این رمان از اینجا وارد شوید فرنوش درمانده جواب داد: قول میدي خودتو کنترل کنی و تا مطمئن نشدي کاري نکنی   . -آره، آره   . -من فکر می کنم رابطه اي بین شراره و …

ادامه نوشته »