فرمیسک

فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 27

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید ولوم صداش كمى بالا تر رفت _بابات چى؟! مى تونى تحمل كنى دستش و رو كنم؟! كه گير پليس بيوفته؟! واقعا مى تونى …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 26

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید دلم مى خواست جرعت اين و داشتم كه برم جلو و يهو همه چيز و بهم بزنم. كه سونيا رو از موهاش بگيرم …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 25

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید با رسيدنمون دمه در عمارت محمدرضا ايستاديم و با بوق زدن ساميار در باز شد و ماشين و برديم داخل. يه عمارت بزرگ …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 24

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید لبخند تلخى روى لبم نشست. روى تختم نشست و حميرا با غمى كه تو چهرش كاملا هويدا بود كنارم نشست. لباش از هم …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 23

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید فرودگاه شلوغ بود و هر كسى به سمتى مى رفت. ساميار ساك كوچك خودش و چمدان فرميسك را در دست داشت و فرميسك …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 22

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید اون روز بيخيال كنسرت شديم، نه حالش رو داشتيم نه حوصلش رو. به جاش رفتيم تو به كافه نشستيم و ساميار حرف زد …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 21

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید فرميسك چشمام و باز كردم، گلوم مى سوخت و دلم آب مى خواست، پرستارى در تمام مدت بالای سرم بود، نگاهش كه به …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 20

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید اشکام دونه دونه از چشمم می چکیدن روی لباسش و دستام به سینش چنگ می زد، صورتم و روی شونش گذاشتم و سعی …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 19

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید شوکه خیره ی اردوان شدم که سریع اومد کنارم و زل زد به صفحه ی لب تاپ که عکس خودم بود، صورتش رفت …

ادامه نوشته »
فرمیسک

رمان فرمیسک پارت 18

رمان فرمیسک شصت تیپ مرجع کامل دانلود و معرفی رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان فرمیسک نوشته آیسا سادات حسینی از اینجا کلیک کنید كلاس تازه تموم شده بود و من گيج خواب بودم، حرفاى ديشب اردوان نذاشته بود خوب بخوابم، كش و قوسى به بدنم دادم …

ادامه نوشته »