خانه / آخرین مطالب / رمان / رمان همسر دوم من

رمان همسر دوم من

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت آخر

www.60tip.ir

رمان همسر دوم جلد دوم پارت آخر جهت مشاهده پارت اول تا آخر جلد اول و دوم رمان همسر دوم من از اینجا کلیک کنید _مامان بابا چی گفت؟! نگاهی به سحر انداختم که کنجکاو بهم خیره شده بود با صدای گرفته ای گفتم: _بابات گفت حق نداری بری بیرون …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 19

www.60tip.ir

جلد دوم همسر دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید #فرشته با خوشحالی همراه سحر و سامان اتاق آرمین و آرشام رو آماده کردیم خوشحال بودم بخاطر اومدن و آرشام و آرمین قرار بود از این به بعد تو یه خونه با هم زندگی کنیم و پسرم همیشه …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 18

www.60tip.ir

جلد دوم همسر دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید _فرشته؟! با شنیدن صدای آرشام به سمتش برگشتم و لب زدم _جانم؟! آرشام با شنیدن این حرفم لبخند محوی زد و گفت: _آرمین از این به بعد با شما زندگی میکنه اینجا اگه مشکلی نداره؟! اشک تو چشمام …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 17

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همس دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید _باید واقعیت ها گفته بشه پسرم دیر یا زود! جفتشون ساکت شدند شروع کردم به تعریف کردن گذشته همه چیز رو گفتم دلیل ترک کردن آرشام رو هم گفتم اما نگفتم با نیایش تو تخت دیدمشون نمیخواستم …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 16

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همسر دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید در و باز کردم با دیدن شخص روبروم بهت زده بهش خیره شده بودم که پوزخندی زد و گفت: _چیه فکر کردی من انقدر احمقم که برای بار دوم بهت اعتماد کنم ؟! شکه لب زدم: _آرشام …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 15

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همس دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید _تا وقتی آرسام کنارته آرشام نمیتونه کاری بکنه آرسام نمیزاره مطمئن باش! اهی کشیدم و با ناراحتی بهش خیره شدم و لب زدم _معذرت میخوام فاطمه تو رو هم با این وضعیتت خیلی اذیت کردیم به جای …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 14

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همس دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید آرشام با شنیدن این حرف فاطمه پوزخندی زد و گفت: _تو هم خبر داشتی؟! فاطمه ساکت شد آرشام به سمتم برگشت و گفت: _حسابت و میرسم فرشته بد حسابت و میرسم! بدون اینکه منتظر بمونه من حرفی …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 13

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همس دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید آرشام پوزخندی زد و گفت: _فکر نمیکردم دوباره ببینمت!چجوری جرئت کردی دوباره بیای و زندگی پسرای من و بهم بریزی فکر نکردی اگه من بفهمم زندگیت رو جهنم میکنم؟! با صدای گرفته ای لب زدم: _اونا پسرای …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 12

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همس دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید با شنیدن صدای آرسام با چشمهای اشکی بهش زل زدم چجوری میتونستم جلوی اشکهام و بگیرم وقتی پسرم تو چند قدمی مرگ ایستاده بود با گریه لب زدم: _تو رو خدا پسرم و نجات بدید _نترس فرشته …

ادامه نوشته »

جلد دوم رمان همسر دوم من پارت 11

www.60tip.ir

جلد دوم رمان همسر دوم من جهت مشاهده قسمت ها به ترتیب کلیک کنید آرسام با صدای گرفته ای لب زد _آرشام هم اون جاست فرشته !آروم باش من از حال آرسین خودم بهت خبر میدم تو که نمیخوای همه چیز بدتر از این بشه؟! با شنیدن این حرف آرسام سر …

ادامه نوشته »