خانه / آخرین مطالب / رمان / پسران شاه دختران گدا

پسران شاه دختران گدا

دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت آخر

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید هر6نفر به اجبـار رفتیم و آخرصف ایستادیم .سیاوش مضطرب با پایش به سرامیک هاى فرش شده ضرب گرفته بود _سیاوش_به نظرتون چطوره؟! _کیارش_دختر خوشگلى بود؛ اما یکمى بد اخلاق مى زد! خیلى …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت نهم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید این بار، بار دهمى بود که سیاوش با عصابى بهم رخته و ولع آلود، با آن آیفن در دستش شماره اى را مى گرفت و با عصبانیت و دندان هایى برهم ساییده …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت هشتم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید هاى اصلیه و هیچ انقدر وقیح و گستاخ حرف نمى زنه. _زرشک! _سیاوش_چى گفتى؟! _ببین داش سیاوش ما نه دخترشاه پریونیم نه هیچ کوفت دیگه، ما فقط قراره به دروغ بگیم زن …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت هفتم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید تلفن رو قطع کردم و به سیاوش که لحظه به لحظه بى رنگ و رو تر مى شد نگاه کردم _فقط تا فرداشب بهت وقت داد…گفت اگه کور بازى درارى و پولو …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت ششم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید همینطور که در افکارم غرق بودم و به موضوعات مختلف بال و پـر گسترده مى دادم، ناگهان با صداى جیغ و فریاد هاى یاسمین به خودم اومدم…آرش از پشت سر پریده بود …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت پنجم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید کمى ته ریش داشت که چال گونه هایش رو بیشتر تو دید مى آورد و زینت خاصى بهشون مى داد؛ وقتایى که تو ماشین از روى عصبانیت مى خندید متوجه چال گونه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت چهارم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید _کجا بره؟ اون و زن بچه اش خونشون اینجاست. _خوب یه چند روز بفرستشون مرخصى _این وقت شب؟ اینطورى که بیشتر شک مى کنه. _بدو پایین الآن مى رسه مارو مى بینه …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت سوم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید تا پارك ساعى دیگه هیچ حرفى بینمون رد و بدل نکردم که بخواد بازهم مضحکم کنه. رو به در اصلى پارك ایستاد. پارك در این فصل سال و این ساعت شب تقریباتقریباً …

ادامه نوشته »
دانلود رمان پسران شاه دختران گدا

رمان پسران شاه دختران گدا پارت دوم

رمان پسران شاه دختران گدا جهت مشاهده به ترتیب رمان پسران شاه دختران گدا از اینجا کلیک کنید دروغ چرا، از ترس رعشه بر اندامم افتاده بود و تو صندلیم خشک شده بودم ،ولى به هر نحوى که بود با اون دوتاى دیگه پریدیم پایین و رفتیم سمت پسره . …

ادامه نوشته »