خانه / بایگانی برچسب: رمان رز خاکستری

بایگانی برچسب: رمان رز خاکستری

www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 86

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید به محض اینکه در بسته شد دستم رو به میز آرایش گرفتم تا نیوفتم. انگار پاهام تحمل وزنم رو نداشت…اشک های کاوه…چشم های غمیگنش…ابراز علاقه لحظه آخریش و…زن داداش گفتنش! واژه ای که نشون میداد کاملا …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 85

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید کارن کنارم نشسته بود و داشت درباره چیدمان باغ صحبت میکرد…اما اصلا نمیشنیدم چی میگه…به ظاهر نگاهش میکردم اما تمام تنم دوتا چشم بود که به کاوه خیره شده بود. کاوه ای که درست روبه روی …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 84

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید با تعجب نگاهش کردم… یعنی چیزی فهمیده بود؟ یا صرفا منظورش به کدورت بین من و کاوه بود؟ خانواده ی لعنتیشون هر لحظه ادمو گیج تر میکردن! اصلا نمیشد حرکاتشون رو پیش بینی کرد. آب دهنم …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 83

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید نمیدونم از شوک زیاد بود یا حرفایی که یک سال تموم تشنه شنیدنش بودم اما اصلا نمیتونستم حرف بزنم. نمیتونستم بگم تو فکر کردی من چی کشیدم؟ فکر کردی کنار برادرت بودن و به تو فکر …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 82

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم…یک لحظه فکر کردم کاوه ی رویاهای همیشگیم داره حرف میزنه و اینا همه توهمات ذهنمه…چندین بار پلک زدم…چندین بار خودمو نیشگون گرفتم تا ببینم خوابم یا بیدار…اما انگار واقعیت بود. …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزل.ش پارت 81

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید حس کردم نفسم نمیکشه انگار نمیخواست به حرصی که داره از درون میخورتش اعتراف کنه اما دیر شده بود. حالا ديگه بندو آب داده بود با زبون بي زبوني بهم نشون داد هنوزم بهم حس داره. …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 80

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید انگار نمیخواست به حرصی که داره از درون میخورتش اعتراف کنه اما دیر شده بود. حالا ديگه بندو آب داده بود با زبون بي زبوني بهم نشون داد هنوزم بهم حس داره. ديگه نميفهميدم کي چي …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 79

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید ناخواسته از حرفش آه کشیدم که فقط خودم،خودش و عشق بینمون صداش رو شنید! ناخن هام رو به پهلوش فشردم و مثل خودش آروم گفتم:فکر نمیکنم از نظر تو معقول باشه. کاوه ازم جدا شد و …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 78

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید دستای عرق کرده ام رو به هم گره زدم و منتظر ایستادم. به انتظار فصل اون تمام فصل ها گذشته بود حالا…میتونستم ببینمش. واکنش اون چی میتونست باشه؟ من باید چه واکنشی نشون میدادم؟ باید چیکار …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش پارت 77

رمان دنیای کژال نوشته غزال.ش برای خواندن رمان دنیای کژال به ترتیب کلیک کنید و همزمان دستای داغش روی گودی کمرم به گردش در اومد و به نرمی تنم رو نوازش کرد. چشمام رو بستم و سرمو به سمت مخالف چرخوندم. به احمقانه ترین شکل ممکن هنوز هم نمیخواستم کسی …

ادامه نوشته »