خانه / بایگانی برچسب: شصت تیپ

بایگانی برچسب: شصت تیپ

www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 10

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید خیره چشمای به خون نشسته اش شدم و درحالی که سعی میکردم آروم باشم لبم رو با زبون خیس کردم و گفتم: _من داشتم به چیز دیگه ای میخندیدم …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 9

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید خودمم درک نمیکردم چمه و این حس سردرگمم آزارم میداد . اینقدر توی حمام موندم تا کمی حالم بهتر شد و بالاخره از وان بیرون اومدم. حوله رو دور …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 8

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با صدای دادش خشکم زد و با تعجب خیره دهنش شدم ! این چشه بیمار روانی ، تا چند دقیقه پیش که میگفت باید برای رفتن از من اجازه …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 7

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید با این حرفش ترس بدی توی دلم نشست و اشک توی چشمام نشست . خدای من گیر چه آدمایی افتاده بودم با ترس شروع کردم به دست و پا …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 6

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید عصبی دستش رو تکون داد تا ولش کنم ، درحالی که بغض کرده بود با صدایی گرفته لب زد : _بزار برم حقشو کف دستش بزارم ، ببینم چی …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 5

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید _امیرعلی پسرم از من ناراحت نباش میدونی که من خیر و صلاح تو رو میخوام دوست نداشتم ناراحت ببینمش ، نفسم رو با فشار بیرون فرستادم که ملیحه حوله …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 4

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید میدونستم اخراجم ، چون هیچ روزی رو درست سر کارم نرفتم و دیروزم که اون مشکل برام پیش اومد و خرابکاری کردم و میخواست بیرونم کنه . الانم دلیل …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 3

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید به طرفم حمله کرد و با حرص نیشگونی از پهلوم گرفت که جیغم به هوا رفت _ الان تصادف میکنیم خره اینجور نکن چشم غره ای بهم رفت و …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 2

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید جولیا نزدیکم شد و از پشت بغلم کرد و درحالی که دستاش رو دور شکمم سفت میپیچید کنار گوشم با لحن نگرانی گفت: _چیزی شده عزیزم؟ حالت چطوره؟ لیوانا …

ادامه نوشته »
www.60tip.ir

رمان دانشجوی شیطون بلا پارت 1

پارت اول تا اخر رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از این رمان از اینجا کلیک کنید امروز اولین روز رفتنم به دانشگاه بود و به شدت استرس داشتم ، هیچ کس رو توی لندن نداشتم و تک و تنها نمیدونستم چیکار کنم ! هرچند پدر …

ادامه نوشته »