خانه / بایگانی برچسب: مرجع کامل دانلود رمان

بایگانی برچسب: مرجع کامل دانلود رمان

رمان سرنوشت آهکی پارت 20

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید همون جور که میخندیدم دست هامو از هم باز کردم و گفتم: چرا بد باشم؟مگه نمیبینی چقدر خوشبختم؟دوتا خودکشی نا موفق نشانه ی خوشبختی نیست پس نشانه ی چیه؟ و قهقهه ایی زدم و گفتم: …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 19

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم اونم با لبخند رفت بیرون. چند دقیقه ای طول کشید تا اینکه خاله وارد اتاق شد. با غم نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که کوله ام …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 18

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید برجسته،بینی کشیده و عقابی، تمام اجزای صورتش رو تشکیل میداد. از روزی که به این خونه اومده بود نرگس رو اینجا دیده بود. هیچ وقت هیچ خطایی از نرگس سر نزده بود که بخواد اینجوری …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 17

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید دست سایمون از ضربه زدن ایستاد. نرگس هم تازه متوجه شد که چه گندی زده. با ترس سرش رو بلند کرد. سایمون با چشم های ریز شده خیر شده بود به نرگس. نرگس آب دهنش …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 16

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید -نمیدونم . -اصلا به فرض هم تونستی اعتمادش رو جلب کنی اونم راضی شد باهات ازدواج کنه. میتونی با مردی که هیچ علاقه ایی بهش نداری یک عمر زندگی کنی؟ این حرفش درست بود. من …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 15

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید -مثلا الان که فرار کردی کجا میخوای بری؟ -میرم خونه ی بابام دیگه. عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت: نابغه اولین جایی که سایمون دنبالت بگرده خونه ی پدرته . -پس کجا برم؟ کمی …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 14

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید سرم روی پاهام بود و از پنجره زل زدم بیرون. ده روز از اون ماجرا میگذشت. احساس میکردم افسرده شدم. نه با سایمون حرف میزدم نه با بقیه. سایمون هم که این رفتار منو میدید …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 13

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید وهنم داشت انحراف پیدا میکرد سمت محمد. چقدر دلم براش تنگ شده بود. یادش بخیر چقدر شیطنت میکردیم باهم. نمیخواستم فکرم بره سمت محمد پس دوباره سر بلند کردم و از سایمون پرسیدم:سایمون یک سوال؟ …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 12

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید لبخندی زدم و گفتم :باشه مرسی عزیزم . -بیا تو اتاقم. -نه ممنون باید برم. و عقب گرد کردم و ازش دور شدم. وارد اتاق شدم و بسته ی قرص رو تو کشوی پاتختی گذاشتم. …

ادامه نوشته »

رمان سرنوشت آهکی پارت 11

رمان سرنوشت آهکی جهت مشاهده به ترتیب رمان سر نوشت آهکی از اینجا کلیک کنید اه یعنی نفهمید از این پالتو خوشم نمیاد؟ با غم برگشتم تو اتاق پرو و پالتو رو در آوردم و پالتوی نرگس رو پوشیدم. وقتی از پرو خارج شدم تو دست سایمون همون پالتویی که …

ادامه نوشته »