خانه / بایگانی برچسب: مرجع کامل رمان

بایگانی برچسب: مرجع کامل رمان

رمان من بد نیستم پارت19

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. رفت بعد چند دقیقه با دوتا لیوان اومد فکر میکنم شربت البالو بود چون به سرخی میزد! حرفی نزدم درحالی که شربتم رو مزه مزه میکردم بهش چشم دوختم خیلی منتظرم نذاشت دو قلوپ از …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت18

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. با بردن اسم مامان دست روی نقطه ضعفم گذاشته بود خنده هیستریکی کردم نگاهم کرد غم رو تو چشماش احساس میکردم ولی برام ذره ای ارزش نداشت خیلی وقت بود که دیگه کیارش برام ارزش …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت17

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. _ولی چی؟ پوزخند حرصی و عصبی زد چشم ازش برنمیداشتم بعد چند قدمی که زد ایستاد و مشتی به دیوار کوبید از حرکاتش متعجب شده بودم ولی چیزی نگفتم _معامله کرد…میفهمی چی میگم کیان؟ برای …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت16

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. _مهرداد روی زانو افتاد به مرده التماس میکرد ازش میخواست باهاش کاری نداشته باشه گیج شده بودم همش با خودم‌ میگفتم مگه اون مرده با داداشم چیکار میکنه؟ همچنان نگاه میکردم که اون بیشرف از …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت15

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. _من شاید خیلی کارا کرده باشم شاید خیلی از دختر بچه ها رو اذیت کرده باشم ولی هیچوقت کسیو نکشتم اینو تو گوشت فرو کن و انقدر چرت و پرت نگو پوزخندی بهش زدم با …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت14

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. مهمونی حسابی خسته کننده شده بود کیان چشماش رو به ورودی دوخته بود فکر میکنم منتظر کیارش بود حوصلم حسابی سر رفته بود مهرشاد پیش چندتا پسر جوون ایستاده بود و مشغول بگو بخند با …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت13

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. به بالای پله ها رسیدم دستمو به لباسم گرفتم که زیر پام نره نگاهم به پایین افتاد ایستادم نتونستم ادامه بدم جذابیتش نفس گیر بود کت و شلواری که پوشیده بود هیکل مردونش رو به …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت12

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. قلبم تند تند میزد نمیدونم چرا ولی حس خوبی نداشتم هروقت بهم نزدیک میشد انگار تو قلبم قند اب میکردن ولی الان نه انگار دارن نمک میپاشن برای اولین بار دلم نخواست پیشش بمونم قدمی …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت11

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. وقتی دید حرفی نمیزدم به بازوم چنگ انداخت منو از خودش جدا کرد خیلی ناگهانی جای منو و خودش رو عوض کرد من روی تخت بودم و اون روم خیمه زده بود از خجالت زیاد …

ادامه نوشته »

رمان من بد نیستم پارت10

رمان من بد نیستم جهت مشاهده پارت های پخش شده این رمان از اینجا کلیک کنید. از سوال یهویی که پرسید خیلی شکه شدم دوسش دارم؟ جوابش برام واضح بود ولی گفتنش به مهرشاد نه… حرفی نزد با انگشتام بازی کردم همچنان منتظر جوابم بود نمیدونستم چی بگم؟ نکنه این یه …

ادامه نوشته »